Înainte de înfiinţarea Parcului Naţional Retezat (1935), zona era rezervaţie de vânătoare pentru capre negre aparţinând Casei Majestăţii Sale Regelui, fiind administrat de Direcţia Vânătorilor Regale, "care şi-a luat angajamentul celei mai mari ocrotiri."

Prin întinderea sa, Parcul Naţional Retezat se suprapune structurilor geologice care alcătuiesc grupa munţilor Retezat – Godeanu. Din nucleul central al acestora se desprinde radiar, spre nord, Masivul Retezat, bine individualizat datorită încadrării lui între depresiunile tectonice Petroşani şi Haţeg. El formează o “imensă fereastră tectonică” unde apare la zi autohtonul danubian flancat de cristalinul getic de tip "Sebeş – Lotru”.

Caracteristica principală a Munţilor Retezat este dată de prezenţa a două mari blocuri de roci eruptive care se desfăşoară pe direcţiile de curgere ale Lăpuşnicului Mare şi Râului Bărbat: spre nord masivul granodioritic de tip Retezat, care se desfăşoară pe o lungime de peste 40 km şi o lăţime de cca. 20 km, şi masivul granodioritic de Buta, care apare în sudul culoarului de vale Lăpuşnic – Bărbat şi cade sub depozitele jurasice ale Retezatului Mic.

Parcul Naţional Retezat dispune de o mare diversitate a formelor, ceea ce conferă peisajului o spectaculozitate aparte.

Relieful este modelat în principal în conformitate cu structura geologică şi cu caracteristicile substratului litologic.

Situat în plină zonă temperat-continentală, Parcul Naţional Retezat se caracterizează printr-un topoclimat complex de munte, cu numeroase particularităţi determinate de altitudine şi orientarea generală a culmilor muntoase faţă de direcţia maselor de aer maritim din vest şi a celui continental din est si nord-est, expoziţia versanţilor faţă de Soare şi unghiul de înclinare al pantelor.

Dintre factorii climatogenetici cel mai important rol îl joacă cantitatea de căldură, primită în funcţie de expoziţia şi înclinarea versanţilor.

Retezatul este renumit prin diversitatea floristică, adăpostind aproape 1190 specii de plante superioare din cele peste 3450 cunoscute în Romania. Existenţa aici a mai bine de o treime din flora României este unul din motivele pentru care a fost declarat Parc Naţional. La acestea se adaugă un număr aproximativ egal de specii inferioare.

Parcul National Retezat, datorită habitatelor sale foarte diverse, naturale sau puţin modificate de intervenţia umană, adăposteşte o faună deosebit de bogată atât în ceea ce priveşte numărul de specii cât şi în numărul mare de exemplare care alcătuiesc populaţiile acestor specii.